Artykuł 76 ust. 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece  przewiduje, że hipoteka ma charakter hipoteki łącznej w wypadku, gdy kilka nieruchomości zostanie obciążonych w taki sposób, że każda z nich zabezpiecza zapłatę całej sumy wierzytelności. Ponadto tenże przepis wymaga, by poszczególne nieruchomości były obciążone hipoteką na zabezpieczenie tej samej wierzytelności oraz by wierzyciel miał swobodę wyboru, z której z nich będzie dochodził zaspokojenia swego prawa.

Mimo ustawowego określenia w liczbie pojedynczej „hipoteka łączna” warto pamiętać, że w rzeczywistości każda z nieruchomości jest obciążona „swoją” hipoteką. W polskiej ustawie o księgach wieczystych i hipotece nie zdecydowano się na zastosowanie konstrukcji „rzeczywistej” hipoteki łącznej – czyli jednego ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego więcej niż jedną nieruchomość, lecz przyjęto wielość hipotek.

Czy warto korzystać z usług agencji nieruchomości?

Tyle ile istnieje nieruchomości obciążonych, tyle jest hipotek zabezpieczających tą samą wierzytelność.  Poszczególne hipoteki są jednak „hipoteką łączną” w sensie funkcjonalnym – zachodzi między nimi związek de iure, zwłaszcza że wpisy mają charakter konstytutywny (bez nich prawa nie mogą powstać), natomiast obciążenie łączne następuje po dokonaniu wpisu hipoteki w drugiej księdze wieczystej. Wpisy w księgach prowadzonych dla kolejnych nieruchomości skutkują ich obciążeniem łącznym.