Nieruchomości

Rola rynku nieruchomości w systemie podatkowym

Nieruchomości odgrywają również ważną rolę w systemie podatkowym. Stałość w miejscu sprawia, że stosunkowo łatwe wydaje się obciążenie jej opłatami i podatkami. Najważniejszą rolę w tej kwestii podatków i opłat lokalnych odgrywa podatek od nieruchomości, jednak można wyróżnić także podatek od dochodów generowanych przez nieruchomość, podatek od sprzedaży nieruchomości oraz podatek rolny i leśny. Dodatkowo nieruchomości generować mogą również inne rodzaje opłat. Wyróżnić należy tutaj m. in. opłaty od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowe oraz opłaty eksploatacyjne uiszczane przez przedsiębiorstwa zajmujące się kopalin i surowców mineralnych. Ważne miejsce w systemie opłat stanowią opłaty planistyczne, które naliczane są od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym zmianą przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uwagę należy zwrócić również na opłaty adiacenckie, które naliczane są w przypadku wzrostu wartości wywołanym scaleniami i podziałami nieruchomości, a także będącym następstwem budowy przez samorząd lokalny sieci infrastrukturalnej.

Podobne
NieruchomościUmowy

Czym charakteryzuje się hipoteka łączna?

Artykuł 76 ust. 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece  przewiduje, że hipoteka ma charakter…
Read more
Nieruchomości

Jakie są strony ujemne związane z nieruchomościami?

Oto jakie są strony ujemne związane z nieruchomościami: a). polskie przepisy działają bardziej…
Read more

1 Comment

Dodaj komentarz